IMSP SR Singerei
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:
luni-vineri 08:00-17:00
simbata-duminica zi liberă
Telefoane de contact:
Director (373 262) 8-44-01
Anticamera (373 262) 8-44-07
Fax (373 262) 8-44-07
E-Mail:
Administratia srsingerei@ms.md
Web admin srsingerei@ms.md

 

Resurse umane  Posturi vacante

Posturi vacante

 Posturi vacante 

 

 

Medic oftalmolog sectia consultativa 1
Medic internist sectia internare 1
Medic ORL sectia consultativa 1
Medic anesteziolog-reanimatolog sectia ATI 2
Farmacist cu studii superioare farm.spitalului 1
Bioinginer 1
Farmacist-laborant cu studii medii 1
   

 

 

IMSP Spitalul  Raional Sîngerei" anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de:

 

 

micește mărimea fontului 

  • În conformitate cu Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii, aprobat prin ordinul MS nr.139 din 15.10.2015, IMSP "Spitalul raional Sîngerei" anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de: farmacist cu studii superioare în farmacia spitalului -1,0 salariu, medic ORL în secția AMSA-1,0 salariu, medic oftalmolog  secția AMSA-1,0 salariu, medic internist secția internare-1,0 salariu, medic anesteziolog-reanimatolog secția ATI - 2,0 salarii, bioinginer -1,0 salariu, farmacist-laborant cu studii medii -1,0 salariu.

 

 

         Condiţii de participare la concurs:

 

  -  Cetăţenia Republicii Moldova;

  -  Studii medii de specialitate;

  - Abilităţi de comunicare în limbile română şi rusă;

  - Dispun de capacitatea deplină de exerciţiu;

  - Au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei    medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilititate;

  - Nu au fost condamnaţi definitiv penru săvîrşirea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei;

  - Îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;

  - Îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea funcției la care candidează.

           Pentru concurs candidaţii depun un dosar, care include urmatoarele acte :

 

  a)  cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat;

  b)  copia buletinului de identitate;

  c)  copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea  unor specializări sau   instruiri;

  d)  copia carnetului de muncă;

  e)   curriculum  vitae;

  f)  certificatul medical;

  g)  declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu  funcţia pentru care candidează, privind lipsa sancţiunilor disciplinare;

  h) copia certificatului de căsătorie sau a documentelor care atestă schimbarea numelui,   în cazul în care candiatul şi-a schimbat numele;

        Copiile documentelor prezentate sînt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu    documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

         Dosarele pot fi depuse pînă la 31 martie 2018 inclusiv, la Serviciul Resurse umane al IMP Spitalul Raional Sîngerei" conform adresei: str.  Testemiţanu 51 or. Sîngerei

Telefon de contact: 0262-8-44-34